Mae WCVA yn gweithio'n agos gyda chanolfannau gwirfoddoli a mudiadau sy'n cynnwys gwirfoddolwyr, i godi proffil gwirfoddoli a gwella profiad gwirfoddolwyr. Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus eraill i fanteisio i'r eithaf ar botensial gwirfoddoli yng Nghymru.

Gyda'i gilydd mae WCVA, Cynghorau Gwirfoddol Sirol a chanolfannau gwirfoddoli yn darparu rhaglen integredig o gymorth ar gyfer gwirfoddoli i helpu mwy o bobl i fynd ati i wirfoddoli (er budd y gymuned a'u datblygiad personol eu hunain), a helpu mudiadau sy'n cynnwys gwirfoddolwyr i recriwtio a chefnogi eu gwirfoddolwyr.

Gwnawn hyn drwy'r canlynol:
Darparu gwybodaeth a chyngor drwy daflenni gwybodaeth, erthyglau, a gwasanaeth cyngor y Ddesg Gymorth.

Cynorthwyo i recriwtio a lleoli gwirfoddolwyr- drwy wefan www.gwirfoddolicymru.net, a gweithio gyda chanolfannau gwirfoddoli ym mhob sir sydd yn cynnig hefyd wasanaeth wyneb i wyneb.

Darparu hyfforddiant a chymorth i reolwyr gwirfoddolwyr - drwy ddatblygu hyfforddiant ag achrediad i reolwyr gwirfoddolwyr, rhaglen cyrsiau ar gyfer cymunedau ac adnoddau amrywiol.

Gwella ansawdd rheoli gwirfoddolwyr- drwy gyngor ar arfer da a Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr.

Codi proffil gwirfoddolwyr- drwy Wythnos Gwirfoddolwyr, Gwobrau Gwirfoddolwr y Flwyddyn,  a gwaith yn y cyfryngau.

Gweinyddu cynlluniau grant gwirfoddoli - Grantiau Gwirfoddoli Cymru

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth agos gyda Chynghorau Gwirfoddol Sirol a Chanolfannau Gwirfoddoli i wneud Cymru'n 'genedl wirfoddoli' gryfach fyth.